Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
§ 1.
 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu zwana w dalszej części "Szkołą" jest placówką kształcenia muzycznego działającą na podstawie :
Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianiami),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami.
Postanowień niniejszego statutu.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych /Dz.U.Nr 181, poz.1507/
Uchwały Nr VIII/97/07 Rady Miejskiej z dnia 26.04.2007r w sprawie  utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.
 
§ 2.
 
1.
Szkoła jest założona, prowadzona i utrzymywana przez Gminę Stary Sącz.
2.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
3.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Stary Sącz
4.
Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Minister Kultury i   Dziedzictwa  Narodowego.
§ 3.
 
1.
Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu jest szkołą publiczną.
2.
Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
§ 4.
 
Siedziba szkoły znajduje się przy ulicy Daszyńskiego 23 w Starym Sączu.
§ 5.
 
1
Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat w dziale dziecięcym i 4 lata w dziale młodzieżowym.
2
W pierwszym roku działalności szkoły otwarta zostaje klasa fortepianu, klarnetu - alternatywnie saksofonu oraz szkrzypiec.
3.
Powołanie nowych klas w latach następnych będzie zależało od potrzeb i możliwości finansowych Szkoły.
   
II. CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 6.
 
1.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz w innych obowiązujących przepisach, a w szczególności:
a) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne dzieci i młodzieży,
b) umuzykalnia oraz przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,
c) przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia,
d) przygotowuje do działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
e) oddziałowuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
f) dba o pełny rozwój osobowości każdego ucznia.
2.
Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1 poprzez:
a) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
b) uczestniczenie w przesłuchaniach, konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych oraz regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
c) organizowanie przynajmniej raz w roku imprez w formie koncertów, przeglądów i konkursów osiągnięć wszystkich uczniów,
d) współpracę uczących z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami.
   
III. ORGANY SZKOŁY
§ 7.
 
1.
Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) samorząd uczniowski.
 
DYREKTOR SZKOŁY
2.
Dyrektor Szkoły jest przełożonym zespołu pedagogicznego, pracowników administracyjnych oraz obsługi szkoły.
Jest odpowiedzialny za organizację, poziom i wyniki pracy szkoły.
Do obowiązków dyrektora w szczególności należy:
a) kierowanie działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizowanie uchwał rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,
e) dysponowanie środkami określonymi w planach finansowych szkoły zaopiniowanych przez radę szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
f) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
g) odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole,
h) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
i) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
j) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opini rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
 
3.
RADA PEDAGOGICZNA
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
e) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,
f) opiniowanie organizacji pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
g) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
h) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
i) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
j) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian,
k) wykonywanie zadań Rady Szkoły w przypadku gdy Rada Szkoły nie zostanie powołana.
 
4.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
a) występuje do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności podstawowych praw uczniów takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania i jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
- prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie w własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
b) w szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze zgodnie z przepisami w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych.
c) szczegółowy zakres zadań i kompetencji dla stanowisk, o których mowa w ust. 2, określa Dyrektor Szkoły.
d) Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski działają w oparciu o opracowane przez siebie regulaminy. Każdy z organów może dokonywać zmian w opracowanym przez siebie regulaminie.
e) Zasady współdziałania między organami:
- na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym.
f) Wymianę bieżącej informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach zapewnia się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w pokoju nauczycielskim i poprzez dyrektora szkoły.
 
§ 8.
 
1.
Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
a) udział w ogólnych zebraniach rodziców i nauczycieli organizowanych przez dyrektora,
b) udział w zebraniach rodziców danej klasy organizowanych przez wychowawcę,
c) indywidualne kontakty z nauczycielami i dyrektorem.
2.
Rodzice (prawni opiekunowie ucznia) mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,
b) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów przyczyn trudności w nauce,
c) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia,
d) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Szkołę opini na temat pracy Szkoły.
3.
Dyrektor określa częstotliwość stałych spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
 
IV. ORGANIZACJA SZKOŁY
 
§ 9.
 
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
 
§ 10.
 
Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji szkoły ustala dyrektor.
 
§ 11.
 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut a zajęcia indywidualne odbywają się w wymiarze 1, 2/3 lub 1/3 godziny lekcyjnej.
 
§ 12.
 
W celu właściwego wykonywania zadań opiekuńczych Szkoły organizuje się je w sposób następujący:
1.
opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia.
2.
opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dyżurujący nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów.
3.
opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę sprawuje nauczyciel szkoły z pomocą rodziców.
4.
za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę.
5.
zasady korzystania z pomieszczeń Szkoły oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora.
 
V. UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 13.
 
1.
Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego kształcenia,
b) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
g) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydatkycznych, księgozbioru biblioteki.
 
2.
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów, koleżanek i innych pracowników szkoły,
c) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
d) uczestnictwa w koncertach i konsultacjach organizowanych przez szkołę.
Obowiązek ten spoczywa na wszystkich pracownikach szkoły.
 
4.
Szkoła stwarza warunki do realizowania indywidualnych programów nauczania lub ukończenia szkoły w skróconym czasie.
 
5.
Zasady rekrutacji:
a) Do szkoły przyjmowani są uczniowie od 6 do 16 roku życia. Możliwe jest przyjmowanie młodszych dzieci,
b) Kandydat do szkoły składa w sekretariacie w terminie od 15 marca do 15 maja następujące dokumenty:
- kwestionariusz,
- podanie i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole,
c) Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie badania przydatności kandydatów z uwzględnieniem:
- badania słuchu muzycznego,
- poczucia rytmu,
- inteligencji osobistej,
- przydatności do gry na instrumencie.
d) Szczegółowe zasady i formy rekrutacji oraz tryb informowania kandydatów określa Regulamin przyjmowania kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, który zostanie uchwalony odrębnie.
 
§ 14.
 
1.
Nagrody i kary.
Szkoła nagradza uczniów za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną,
b) wybitne osiągnięcia,
c) wzorową postawę.
2.
Gradacja nagród.
a) ustna pochwała nauczyciela wobec innych uczniów,
b) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,
c) nagrody rzeczowe i dyplomy ucznia.
3.
Wyróżnienia uczniów:
Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocenę 4,6 i ocenę bardzo dobrą lub celującą z instrumentu głównego otrzymują świadectwo z wyróżnieniem.
4.
Szkoła karze uczniów za nieprzestrzegan obowiązków i statutu szkoły.
5.
Gradacja kar:
a) upomnienie ustne wobec innych uczniów,
b) wpisanie uwagi do dzienniczka,
c) wezwanie rodziców i zapoznanie się z ich zdaniem, a także wnioskiem o ukaranie ucznia,
d) wydalenie ze szkoły po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną.
6.
Kara musi być adekwatna do wykroczenia.
7.
Uczeń może odwołać się od kary do nauczyciela lub dyrektora szkoły.
8.
Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowania wobec niego kary.
 
VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
§ 15.
 
1.
W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.
2.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 
§ 16.
 
1.
Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły tj.:
a) dydaktyczną,
b) wychowawczą,
c) opiekuńczą.
2.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 17.
 
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 18.
 
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły.
 
§ 19.
 
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu pracy nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 20.
 
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.