Informacja dla Kandydatów

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

 

 

Podstawowe cele szkoły to:
rozbudzanie i rozwijanie potencjału i umiejętności muzycznych uczniów,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifprzygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifkształtowanie osobowości i postawy przyszłego artysty,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifdziałalność kulturotwórcza w środowisku.

 

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia  jest  ukończenie 5 lat i nie przekroczenie 16 roku życia; (dzieci 5-letnie przyjmowane są na wniosek rodziców, jeżeli posiadają zaświadczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o dojrzałości szkolnej i zgodzie na rozpoczęcie nauki z rocznym wyprzedzeniem - art. 16 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.).

Okres nauki odbywa się w dwóch cyklach i trwa 6 lub 4 lata, w zależności od wieku kandydata.

Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifinstrumenty strunowe (skrzypce, gitara),
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifinstrumenty klawiszowe (fortepian, akordeon),
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifinstrumenty dęte (klarnet, saksofon, trąbka i inne- warunek ukończenie 11 roku życia).

 

Prócz nauki indywidualnej na instrumentach, uczniowie biorą udział w zajęciach zbiorowych z przedmiotów: podstawy kształcenia słuchu, kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi, rytmika z kształceniem słuchu, zespół instrumentalny, chór. 
Na podstawie ramowego planu nauczania (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) dyrektor  szkoły  ustala  szkolny  plan  nauczania dla poszczególnych klas, przy czym zajęcia z instrumentu prowadzone są indywidualnie, a teoretyczne - w grupie.

 

Rekrutacja do szkoły muzycznej ma następujący przebieg:
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifw terminie od 15 marca do 15 maja 2017 r. należy złożyć kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej-www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl),zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata* oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że kandydat posiada dojrzałość szkolną umożliwiającą edukację w szkole muzycznej ( dotyczy 5-latków),
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifszkoła organizuje bezpłatne zajęcia przygotowawcze w wymiarze 4 godzin lekcyjnych,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifkwalifikacje kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywają się na podstawie badania  przydatności- egzaminu wstępnego.

 

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifbadanie pamięci muzycznej,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifbadanie poczucia tonalnego,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifzaprezentowanie piosenki,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifpowtarzanie głosem kolejno: pojedynczych, dwóch, trzech dźwięków oraz kilku krótkich odcinków melodycznych,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifśpiewanie dźwięków składowych akordów,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifpowtarzanie schematów rytmicznych,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifbadanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.giftest Gordona (dla pięcio-, sześcio-, siedmio- i ośmiolatków).

 

Egzaminy wstępne  odbędą się
25 maja (czwartek) 2017 w godz. 12.30 - 19.30
Kandydatów grających na instrumentach prosimy o przygotowanie jednego utworu.

Testy Gordona obowiązkowe dla 5-, 6-,7-, 8-latków odbędą się w dniach:
18 maja (czwartek) cz. I- godzina 15.15- 16.15
23 maja (wtorek) cz. II- godzina 16.30-17.30

 

Zajęcia przygotowawcze odbędą się w dniach:

 

Harmonogram indywidualnych egzaminów (badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej), które odbędą się 25 maja, zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń 18 maja 2017 roku.

 

Lista osób przyjętych do szkoły zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły w dniu 16 czerwca 2017 roku.

 

*kandydaci do szkoły zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole (wszyscy), a w przypadku instrumentów dętych, dodatkowo o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym.