Informacja dla Kandydatów

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

 

 

 

Podstawowe cele szkoły to:                   
rozbudzanie i rozwijanie potencjału i umiejętności muzycznych uczniów,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifprzygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifkształtowanie osobowości i postawy przyszłego artysty, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifdziałalność kulturotwórcza w środowisku.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia  jest  ukończenie 5 lat i nie przekroczenie 16 roku życia; (dzieci 5-letnie przyjmowane są na wniosek rodziców, jeżeli posiadają zaświadczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o dojrzałości szkolnej i zgodzie na rozpoczęcie nauki  z rocznym wyprzedzeniem - art. 16 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.). 

Okres nauki odbywa się w dwóch cyklach i trwa 6 lub 4 lata, w zależności od wieku kandydata. 

Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifinstrumenty strunowe (skrzypce, gitara),
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifinstrumenty klawiszowe (fortepian), 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifinstrumenty dęte (klarnet, saksofon, trąbka),
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifinne - jeśli będzie takie zapotrzebowanie.

 

Prócz nauki indywidualnej na instrumentach, uczniowie biorą udział w zajęciach zbiorowych z przedmiotów: rytmika, kształcenie słuchu, audycje  muzyczne, zespół instrumentalny, chór. 
Na podstawie ramowego planu nauczania (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) dyrektor  szkoły  ustala  szkolny  plan  nauczania dla poszczególnych klas, przy czym zajęcia z instrumentu prowadzone są indywidualnie, a teoretyczne - w grupie.

 

Wymagane dokumenty:
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifw terminie od 12 marca do 14 maja 2018 r. należy złożyć w sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu ul. Kazimierza Wielkiego 14 - następujące dokumenty
-  podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły,
-  kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka lub kserokopię jego dowodu osobistego,
kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej- www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl,
-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia kandydata w szkole muzycznej I stopnia (wszyscy),
-  w przypadku instrumentów dętych zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie "na instrumentach dętych",
- w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, należy dołączyć opinię  z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka  do podjęcia nauki szkolnej,
- aktualne zdjęcie legitymacyjne,
- w przypadku uczniów zdających do klasy wyższej należy przedłożyć świadectwo szkoły muzycznej z poprzedniego roku szkolnego.
Jeżeli złożona dokumentacji nie będzie kompletna, kandydaci nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

 

Badanie przydatności kandydatów obejmuje: 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifbadanie pamięci muzycznej, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifbadanie poczucia tonalnego, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifzaprezentowanie piosenki, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifpowtarzanie głosem kolejno: pojedynczych, dwóch, trzech dźwięków oraz kilku krótkich odcinków melodycznych, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifśpiewanie dźwięków składowych akordów, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifpowtarzanie schematów rytmicznych, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gifbadanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych, 
http://www.szkola-muzyczna.stary.sacz.pl/rekr_inf_kandyt_files/rekr_inf_kandyt_bullet.gif 2 testy Gordona (obowiązkowe dla dzieci w wieku 5,6,7,8 lat ).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w pierwszej kolejności zgłosić się na Komisję Badania Uzdolnień, której celem jest wstępne badanie uzdolnień kandydatów do kształcenia w szkole, a przede wszystkim zapoznanie kandydatów z przebiegiem egzaminu wstępnego zwanego badaniem przydatności.

 

Do Komisji Badania Uzdolnień należy zgłaszać się w następujących terminach:
13.03.2018 r., 20.03.2018 r., 27.03.2018 r., 10.04.2018 r., 17.04.2018 r., 24.04.2018 r., 08.05.2018 r. w godzinach: 17.30-18.30

 

Egzaminy wstępne  odbędą się
22 maja (wtorek) 2018 w godz. 12.30 - 19.30
Kandydatów grających na instrumentach prosimy o przygotowanie jednego utworu.
Testy Gordona obowiązkowe dla dzieci w wieku 5, 6, 7, 8 lat odbędą się w dniach:
14 maja (poniedziałek) cz. I- godzina 15.30- 16.30
18 maja (piątek) cz. II- godzina 17.00-18.00

 

Harmonogram indywidualnych egzaminów wstępnych (badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej), które odbędą się 22 maja, zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń 19 maja 2018 roku.

 

Lista osób przyjętych do szkoły zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły w dniu 29 maja 2018 roku.